Förbundets historia

Från vattenvårdsförbund till vattenförbund

År 1965 bildades Fyrisåns vattenvårdsförbund med uppgift att verka för vattenvården inom Fyrisåns och Hågaåns vattensystem samt andra åar som mynnar i Ekoln. Medlemskap var frivilligt och utgjordes av berörda kommuner och landsting. Verksamheten inriktades på att sammanställa vattenundersökningar, inventera bad-, fiske- och vattentäktsområden samt utsläppskällor, informera allmänheten och myndigheter mm.

Den l januari 1977 trädde Lagen om vattenförbund i kraft, med huvudsyften att vidga antalet medlemmar och att underhålla vattendragen för olika ändamål. Enligt lagen skall den som enligt vattenlagen eller miljöskyddslagen medgivits rätt att inverka på vattenbeskaffenheten eller i övrigt på vattenförhållandena inom avrinningsområdet vara medlem i förbundet.

I början av 1980-talet inleddes arbetet med att ombilda Fyrisåns vattenvårdsförbund och i maj 1984 förordnade Länsstyrelsen i Uppsala län om förrättning för bildande av ett vattenförbund för Fyrisån. Processen pågick under flera år och i februari 1990 registrerades Fyrisåns vattenförbund. I stadgarna fastslås att förbundet skall arbeta med frågor som berör Fyrisåns vattenkvalitet, vattenhushållning och vattendragsunderhåll. Obligatoriska medlemmar i förbundet är kommuner, industrier, bevattnings- och dikningsföretag samt dammägare medan fiskeorganisationer kan ingå frivilligt.

 


Artikeln senast uppdaterad: 2015-08-13 12:05:25 Skriv ut artikel