Mer om Aspprojektet

Fyrisåns vattenförbund har i flera utredningar (se nedan) visat att det är fullt möjligt att skapa fria vandringsvägar i Fyrisån och att dessa åtgärder är angelägna för att stärka bestånden av många vattenlevande organismer, däribland asp och andra hotade arter. Uppsala kommun har följt upp vattenförbundets utredningar med att ta fram nödvändiga underlag för att skapa fria fiskvandringsvägar i Islandsfallet och vid sidan av Kvarnfallet (ett s.k. omlöp), väl medveten om att båda åtgärderna är en förutsättning för att öka den biologiska mångfalden högre upp i vattensystemet. Fiskvandringsvägar i Islandsfallet och vid sidan av Kvarnfallet frilägger viktiga lekplatser för bland annat asp vid Kvarnfallet, Ulva kvarn och i södra delen av Jumkilsån.

Nyhetsinslag
Asp i Islandsfallets asptrappa, se UNT TV:s reptage:  http://www2.unt.se/ , gå till UNT:TV och tryck på öppna spelare, se repotaget 090511

Fiskräknaren i Islandsfallet
Under 2010, perioden 15 april - 15 oktober, registrerades ca 240 uppvandrande fiskar större än 20 cm.
Under 2011, perioden 15 april - 15 oktober, registrerades ca 220 uppvandrande fiskar större än 20 cm. 


God vattenvård

Vattenakademin har tilldelat vattenförbundets VD 2008 års Vollenweiderstipendium. Läs mer i  UNT och Uppsala.se 

Aspprojektets historia.pdf
Läs mer om byggda asptrappor och de som nu planeras

Vattenförbundets utredningar:
Förutsättningar att återintroducera asp i Fyrisån:
Tommy Vestersund - Upplands landskapsfisk asp är hotad men problemen går att lösa.pdf
Tommy Vestersund-Fiskväg förbi Islandsfallet.pdf
Johansson, Perhans, Zetterblad - Förstudie till MKB Islandsfallet.pdf

Åtgärder och utredningar framtagna i enlighet med Länsstyrelsens beslut för det lokala naturvårdsprojektet (LONA) Att öka den biologiska mångfalden i Fyrisån och återintroducera den hotade fiskarten asp uppströms Islandsfallet (numreringen motsvarar respektive åtgärd inom projektet):
1. Fiskväg i Islandsfallet: Islandsfallet
2. Fiskväg förbi Kvarnfallet: Kvarnfallet
3. Biotopvård mellan Islandsfallet och Kvarnfallet: Delrapport Årummet
4. Fiskinventering innan fiskvägar byggdes: Fiskinventering 2006 och 2007
4. Fiskinventering efter fiskvägar byggdes: Fiskinventering 2008
4. Genetiska skillnader hos asp i Mälaren: Jenny Glans - examensarbete 
5. Informationsskyltar asp: Aspskyltar i Uppsala
5. Informationsfolder om aspprojektet: Aspen simmar i Fyrisån
6. Dykinventering i Fyrisån inom Uppsala stad: Street Life Under Ytan
6. Skolarbete: Jessica Tollinger - Miljövård
7. Stormusslor i Fyrisån: Stormusslor i Uppsala län
8. Jumkilsån: Biotopkartering
9. Ulva kvarn:  Bogren Jansson Pirard - MKB fiskpassage Ulva kvarn
9. Ulva kvarn: Projektplan Ulva kvarn 2009-10

Andra utredningar om asp
Leklokaler för asp: Aspens leklokaler i Uppsala län

 


Artikeln senast uppdaterad: 2014-03-31 00:01:03 Skriv ut artikel