Aspprojektet

Aspprojektet är ett lokalt naturvårdsprojket som medfinansieras genom statliga bidrag.

Fyrisåns vattenförbund initierade år 1999 det arbete som nu i allmänna ordalag kallas för Aspprojektet.  Förbundet framställde en vision om att tillskapa fria vandringsvägar mellan Ekoln (Mälaren) och Vendelsjön samt i möjligaste mån inom de biflöden som mynnar på den aktuella sträckan. Syftet var att uppnå miljökvalitetsmål nr 8, levande sjöar och vattendrag och en god ekologisk status i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten för Fyrisåns hela vattensystem. Speciell uppmärksamhet riktas på att stärka populationerna av den hotade fiskarten asp. Asp är utrotad i Fyrisån uppströms Islandsfallet till följd av mänskliga ingrepp medan ett mindre bestånd fortfarande förökar sig i Sävjaån, ett biflöde med mynningen nedströms Islandsfallet. Även musslor gynnas, varav flera rödlistade arter, eftersom fisk fungerar som värddjur för musslornas larver.

Uppsala kommun sökte  s.k. Lokala naturvårdsmedel (LONA) som blev startskottet för Aspprojektet. Flertalet av de tillfrågade organisationerna anslöt sig till projektet som därigenom fick en bred organisation med en mycket stark lokal förankring.

Mer om aspprojektet: Läs mer om aspprojektet och de åtgärder och utredningar som vidtagits inom LONA Aspprojekt
Film på U-tube: Kvarnfallets fisktrappa

NYHETSARKIV mm (rubrik och datum, kronologiskt)
Romrekord i Fyrisån: P4 Uppland 25 april 2014
Fyrisån är full med asprom.  TV4 Uppland 25 april (inslaget börjar efter 3.37)
Just nu är Mälarens aspar på väg upp längs Fyrisån för att leka: Länsstyrelsen i Uppsala 15 april 2014
Aspen leker i Fyrisån: SVT ABC Uppland 14 april 2014 
Fyrisåns aspar fångas och märks: 24UNT 14 april 2014
Nu återvänder asparna till Fyrisån: UNT 14 april 2014
Aspen - jättefisken mitt i stan: ArtDatabanken maj 2013
Asptrappan vid Ulva är försenad: ABC 15 maj 2013
Asparna har återvänt till Fyrisån: 24UNT 10 november 2012 
Konstnär vill inspirera miljöhjältar i Uppsala: ABC 14 maj 2012
Konstprojekt i Fyrisån (asp): ABC 10 maj 2012
Nu har aspen återvänt till Fyrisån: Sportfiskarna 24 april 2012
Nytt asprekord i fisktrappan i Fyrisån: Fiskevattenägarna 24 april 2012
Aspen tillbaka i Fyrisån: TV4 Uppland 3 maj 2012
Rekordmånga aspar i Fyrisån: UNT 21 april 2012
Aspräknaren monterad :  UNT24 12 april 2012
Alla fiskar räknas: UNT 3 april 2012
Nu kan aspen leka igen: ABC 13 september 2011
Nejonöga har för första gången fångats i centrala Uppsala: UNT 3 september 2011
Fyrisån renare än på länge: UNT 27 juni 2011
Första aspen registrerad: 21 april 2011
Nya räknaren ska bli bättre: UNT 20 april 2010
Nu ska asparna räknas: Upplandsnytt 20 april 2010
Ett steg närmare ny asptrappa vid Ulva: UNT 17 december 2009
Han ser asparna passera trappan: UNT 12 december 2009
Nya fiskar i Fyrisån: Upplandsnytt 18 november 2009
Visst nappar det i Fyrisån: Uppsalatidningen 30 april 2009
Nya fiskpassager planeras: UNT 11 september 2009
Sökning efter asprom: UNT 28 april 2009
Portarna öppnas till Fyris: Biodiverse nr 3 2008
Fiskräknare trimmas in: UNT 9 maj 2008
Asptrappan i Uppsala full med skräp: ABC 28 april 2008
Fritt fram för aspen: Upplandsnytt 18 april 2008
Nya asptrappan klar att tas i bruk: UNT 18 mars 2008
Farofylld vår för aspen: UNT 11 februari 2008
Hambergs fisk skänker 25 000 kronor till byggandet av asptrappan i Fyrisån: UNT 25 januari 2008
Aspen får trappa i Islandsfallet: UNT 22 november 2007
Asptrappa nummer två byggs: Upplanandsnytt 2 november 2007
Parhästens park är invigd: UNT 24 maj 2007
Ytterligare en asptrappa presenterades: Upplandsnytt 28 maj 2007
Forskning, lokalhistoria och personliga berättelser; bokrecension: UNT 10 februari 2007
Pengarna fanns -nu byggs asptrappan: Upplandsnytt 1 februari 2007
Bygge av asptrappa stoppas: Upplandsnytt 31 januari 2007
Stopp för asptrappan vid Islandsfallet: UNT 31 januari 2007
Ny trappa i Fyrisån gör fisken glad: ABC 31 januari 2007
Fisktrappa vid Ulva kvarn: Upplandsnytt 6 januari 2007
Parken vid asptrappan klar: UNT 28 december 2006
Kommunen söker bidrag till fiskräknare: UNT 17 november 2006
Vatten på prov i asptrappan: UNT 26 oktober 2006
Fyrisån förbereds för asptrappor: UNT 13 juli 2006
Premiär för asptrappan fördröjs: UNT 1 juli 2006
Aspen får en ny trappa i Fyrisån: Upplandsnytt 21 juni 2006
Balkar fördýrar asptrappan: UNT 15 mars 2006
475 000 för byggandet av asptrappan i Fyrisån: UNT 26 januari 2006
Trappa för landskapsfisk invigdes: ABC 25 maj 2007
Fyrisån tömd för bygge av asptrappor: UNT 20 oktober 2005
Fler arter än väntat i Fyrisån: UNT 29 september 2005
Klart för asptrappor i Fyrisån: UNT 22 april 2005
Projekt ska rädda Upplands landskapsfisk: UNT 8 december 2003
Aspen snart åter i fyrisån? Upplandsnytt 21 november 2002
Sagan om årummet: UNT 3 september 2002

Asp på ca 5 kg. Foto Anders Larsson

  

 


Artikeln senast uppdaterad: 2014-04-26 03:58:29 Skriv ut artikel